KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma:

PARKAN SP. Z O.O., adres: ul. Słowackiego 19A,  37-200 Przeworsk reprezentowana przez: Edward Brodowicz – właściciel.

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Edward Brodowicz- właściciel. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@parkansc.pl, adres siedziby: 37-200 Przeworsk ul. Słowackiego 19A

tel. 606- 239- 035

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

• wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem przetwarzające dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności zgodnie z celem przetwarzania oraz pracownicy w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w których dane te są przetwarzane oraz w takim zakresie i przez taki okres, jakie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, zmiany lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy lub usług powiązanych.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.