ZWROTY

Czas na odstąpienie od umowy to 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu :

  • Spakuj i odeślij produkt na adres:

PARKAN SP. Z O.O. ul. Słowackiego 19A 37-200 Przeworsk

tel. 789-804-997

  • Dołącz do przesyłki oryginalny paragon lub jego kserokopię.
  • Oczekuj na zwrot pieniędzy. Może to potrwać 14 dni.

UWAGA! KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA KUPUJĄCY

REKLAMACJA

Prosimy o sprawdzanie dostaw przy kurierze, jedynie na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wystąpić do firmy kurierskiej z ewentualnymi roszczeniami.

Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod nr tel. 783 804 997 lub wysłac informacje na adres biuro@parkansc.pl z podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. Uznana reklamacja wiąże się z usunięciem wad lub wymianą na nowy i wysyłką towaru, ewentualnie zwrotem Ceny .Przesłany w ramach reklamacji towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 65. Ustawy Prawo przewozowe

[Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki]
1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Art. 75. [Reklamacja lub wezwanie do zapłaty; legitymacja do dochodzenia roszczeń]
1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Ustawa nadaje uprawnienie do dochodzenia roszczeń nadawcy lub odbiorcy, zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką. Legitymacja do dochodzenia roszczeń unormowana jest zatem w sposób czysto formalny. Osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźnika jest nadawca – do chwili odbioru przesyłki albo przyjęcia listu przewozowego przez odbiorcę lub wprowadzenia przez niego zmian do umowy przewozu. Od tego momentu osobą uprawnioną jest odbiorca przesyłki (art. 53 ust. 4).W świetle powyższego uprawnienia do dochodzenia roszczeń od przewoźnika po dokonanym odbiorze towaru ma wyłącznie odbiorca i to on winien przewoźnikowi je zgłosić – w formie reklamacji.